Hotels and B&B's

stay the night

What are you looking for?

Sort by:

61 results

Algemene ruimte

Alibi Hostel

Blokhuisplein 40
8911LJ Leeuwarden

Hostel
Room with a view

Hotel WeidumerHout

Dekemawei 9
9024BE Weidum

Hotel
Iterij

B&B De Dream

Zenegroen 80
8935KM Leeuwarden

Bed and breakfast
LE_ORA_bar.jpg

Oranje Hotel Leeuwarden

Stationsweg 4
8911AG Leeuwarden

Conference services
6554.jpg

Bed en Breakfast Bij de Waagsbrug

Nieuwestad 135 b
8911CR Leeuwarden

Bed and breakfast
Camperplaats Leeuwarden, welkom

Camping Leeuwarden

Jarno en Margreet, Camperplaats Leeuwarden
De Zwemmer 3
8939CA Leeuwarden

Caravan park
5204.jpg

Hotel Campanile Leeuwarden

Wergeasterdyk 1
9084AS Goutum

Hotel
Logement Hartje Leeuwarden

Logement Hartje Leeuwarden

Grote Kerkstraat 240
8911EG Leeuwarden

Bed and breakfast
Campus Hotel gebouw

Campus Hotel

Campus Hotel
Ubbo Emmiuslaan 5
8917 JA Leeuwarden

Hotel
Restaurant

Leeuwarder Eurohotel

Europaplein 20
8915CL Leeuwarden

Restaurant
Alde Feanen_erop uit in Friesland

Camping Pension Simmerwille

Smidspaed 2
9264TK Earnewâld

Camp ground
Boutique Hotel Catshuis

Boutique Hotel Cathuis

Nieuwestad 49
8911 CJ Leeuwarden

Hotel
Camperplaats Lekkum

Camperplaats Lekkum

Mearsterpaed 6
9081AK Lekkum

Caravan park
6813.jpg

Emmaplein

Emmaplein 5
8933BS Leeuwarden

Bed and breakfast
Voorzijde pand.jpg

B&B BijDeGraaf

Holdingawei 59
9053LV Finkum

Bed and breakfast
IMG_4068.JPG

Pension "op 'e koai"

It String 7
9011 TA Jirnsum

Bed and breakfast
5514.jpg

B & B Lyts Kanaän

Seerp van Galemawei 17
9022AC Mantgum

Bed and breakfast
5380.jpg

Collage Charter Elisabeth

Harlingertrekweg Elisab 0
8913HR Leeuwarden

Bed and breakfast
De Deneb

Yachtrental " De Pream"

Buitenstvalaat 15
9204KX Drachten

Nature reserve
Warten
Sights
Klipper De Hoop

Klipper De Hoop

It Stalt 3
8491 DV Akkrum

Group accommodation
B&B Nieuwe Buren

B&B Nieuwe buren

Nieuweburen 42
8911 GA LEEUWARDEN

Bed and breakfast
1811.jpg

Steenhuisje

Wurgedyk 20 /
9051LE Stiens

Bed and breakfast
1295.jpg

Camping passantenhaven It Kruswetter

Skrinserdyk 10
8835XE Oosterlittens

Camp ground