Taal op it spoar
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 22 december 2019 Taal op it spoar | Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk

Taal op it spoar | Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk

Leny wilde per se op stap met deze trein die genoemd is naar haar overleden vriend en componist Cees Bijlstra. Hiske stapt toevallig in de Cees Bijlstra trein. Ze vertellen en zingen hun levensverhaal vol zelfspot en humor.
 
Voor Leny rijdt de trein achteruit, terug naar alles wat was en altijd blijft. Hiske rijdt vol moed en energie vooruit de onbestemde toekomst tegemoet. Maar hoe verschillend ze ook lijken, ze vinden elkaar in de muziek van Cees Bijlstra.

Âlde fedette Leny en rising star Hiske – winnares fan it Concours de la Chanson Alliance Française 2017 – 
treffe mekoar yn de Cees Bijlstra trein fan Arriva.

Leny woe perfoarst op stap mei dizze trein dy't de namme draacht fan har ferstoarne freon, komponist
en begelieder wêr't …

Lees verder

Leny wilde per se op stap met deze trein die genoemd is naar haar overleden vriend en componist Cees Bijlstra. Hiske stapt toevallig in de Cees Bijlstra trein. Ze vertellen en zingen hun levensverhaal vol zelfspot en humor.
 
Voor Leny rijdt de trein achteruit, terug naar alles wat was en altijd blijft. Hiske rijdt vol moed en energie vooruit de onbestemde toekomst tegemoet. Maar hoe verschillend ze ook lijken, ze vinden elkaar in de muziek van Cees Bijlstra.

Âlde fedette Leny en rising star Hiske – winnares fan it Concours de la Chanson Alliance Française 2017 – 
treffe mekoar yn de Cees Bijlstra trein fan Arriva.

Leny woe perfoarst op stap mei dizze trein dy't de namme draacht fan har ferstoarne freon, komponist
en begelieder wêr't se sa lang mei wurke hat yn teater en foar radio en tv. Hiske stapt by tafal yn de Cees Bijlstra trein. Se fertelle en sjonge harren libbensferhaal mei selsspot en humor. Foar Leny rydt de trein achterút, werom nei alles wat wie en altyd bliuwt.              
Hiske rydt fol moed en energy foarút de ûnbestimde takomst yn. Mar hoe ûngelyk se ek lykje, se fine
mekoar yn de muzyk fan Cees Bijlstra. It wurdt in meislepend ferhaal mei in sublime plot.
Hiel persoanlik mar foar elk werkenber.

Lees minder

Prijzen

  • € 19,50 incl. garderobe en pauzedrankje

Locatie