De man fan dyn libben
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
t/m 1 maart De man fan dyn libben | Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma

De man fan dyn libben | Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma

Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt
de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek?

Nei it boek fan Arthur Japin

Prijzen

  • € 24,50 incl. garderobe en pauzedrankje

Locatie