9 t/m 12 oktober Krijst der safolle foar werom (première)

Krijst der safolle foar werom (première)


Fries | It is trije dagen foar kryst. Elkenien is drok dwaande mei tariedingen foar de feestdagen. Dit jier is it ekstra spannend want: Frank makket spesjaal foar it doarp in krystmusical mei jonge bern. De repetysjes binne yn folle gong. Yn alle hektyk ûntdekt Djoeke, syn suster, dat se opnij yn ferwachting is. Dêr skrikt se enoarm fan en se kin net langer fuortdrukke wat se eins al hiel lang fielt: se wol gjin mem wêze. Frank dêrfoaroer wol neat leaver as tegearre mei syn man âlders wurde. Wat folget is in lange nacht (yn it dekôr fan de krystmusical) dêr 't harren tsjinstelde (berne)winsken yn botse: Harren ideeën oer harren eigen âlden en jeugd en oer wat it betsjut om sels âlder te wêzen.

Krijst de…

Fries | It is trije dagen foar kryst. Elkenien is drok dwaande mei tariedingen foar de feestdagen. Dit jier is it ekstra spannend want: Frank makket spesjaal foar it doarp in krystmusical mei jonge bern. De repetysjes binne yn folle gong. Yn alle hektyk ûntdekt Djoeke, syn suster, dat se opnij yn ferwachting is. Dêr skrikt se enoarm fan en se kin net langer fuortdrukke wat se eins al hiel lang fielt: se wol gjin mem wêze. Frank dêrfoaroer wol neat leaver as tegearre mei syn man âlders wurde. Wat folget is in lange nacht (yn it dekôr fan de krystmusical) dêr 't harren tsjinstelde (berne)winsken yn botse: Harren ideeën oer harren eigen âlden en jeugd en oer wat it betsjut om sels âlder te wêzen.

Krijst der safolle foar werom is skreaun troch Ali Zijlstra en regissearre troch Mara van Vlijmen. Mei Anna Raadsveld as Djoeke en Benno Veenstra as Frank.

Nederlands | Het is drie dagen voor kerst. Iedereen is druk bezig met voorbereidingen voor de feestdagen. Dit jaar is het extra spannend want: Frank maakt speciaal voor het dorp een kerstmusical met jonge kinderen. De repetities zijn in volle gang. In alle hectiek ontdekt Djoeke, zijn zus, dat ze opnieuw zwanger is. Daar schrikt ze enorm van en ze kan niet langer wegdrukken wat ze eigenlijk al heel lang voelt: ze wil geen moeder zijn. Frank daarentegen wil niets liever dan samen met zijn man ouders worden. Wat volgt is een lange nacht (in het decor van de kinderkerstmusical) waarin hun tegengestelde (kinder)wensen botsen, hun ideeën over wat het betekent om ouder te zijn en over hun eigen ouders en jeugd.

Krijst der safolle foar werom is geschreven door Ali Zijlstra en geregisseerd door Mara van Vlijmen. Met Anna Raadsveld als Djoeke en Benno Veenstra als Frank.

Contact

Stadsschouwburg De Harmonie
Stadsschouwburg De Harmonie
Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden
Plan je route

Wanneer

  • Vrijdag 11 oktober 2024 om 20.30 uur
  • Zaterdag 12 oktober 2024 om 20.30 uur
  • Woensdag 9 oktober 2024 om 20.30 uur
  • Donderdag 10 oktober 2024 om 20.30 uur

Locatie